Today Soyabean Rate: सोयाबीनचे आजचे बाजारभाव

आजच्या सोयबीन बाजारातील किंमतेबाबतचं ताजा अपडेट!

सोयाबीनचे आजचे बाजारभाव खालीलप्रमाणे आहे.

वस्तू विविधता राज्य मंडी/बाजार किमान किंमत मॉडेल किंमत कमाल किंमत पोहोचण्याची तारीख
सोयाबीन इतर महाराष्ट्र नागपूर ₹ ४००० ₹ ४२९३ ₹ ४३९० २३/०१/२०२४
सोयाबीन पिवळा महाराष्ट्र हिंगणघाट ₹ 3000 ₹ ३७०० ₹ ४६३० २३/०१/२०२४
सोयाबीन पिवळा महाराष्ट्र सिंदखेड राजा ₹ ४६०० ₹ ४६५० ₹ ४७०० २३/०१/२०२४
सोयाबीन पिवळा महाराष्ट्र हिंगोली (कानेगाव नाका) ₹ ४४२० ₹ ४४६० ₹ ४५०० २३/०१/२०२४
सोयाबीन पिवळा महाराष्ट्र मुरिम ₹ ४४५१ ₹ ४४८२ ₹ ४५१३ २३/०१/२०२४
सोयाबीन इतर महाराष्ट्र हिंगोली ₹ ४१९० ₹ ४३६७ ₹ ४५४५ २३/०१/२०२४
सोयाबीन इतर महाराष्ट्र मेहेकर ₹ ४००० ₹ ४३०० ₹ ४५१० २३/०१/२०२४
सोयाबीन पिवळा महाराष्ट्र मुर्तिजापूर ₹ ४३२० ₹ ४४७५ ₹ ४५३० २३/०१/२०२४
सोयाबीन इतर महाराष्ट्र तुळजापूर ₹ ४५५० ₹ ४५५० ₹ ४५५० २३/०१/२०२४
सोयाबीन पिवळा महाराष्ट्र बीड ₹ ४५५० ₹ ४५५४ ₹ ४५६० २३/०१/२०२४
सोयाबीन पिवळा महाराष्ट्र उमरखेड ₹ ४६०० ₹ ४६२० ₹ ४६५० २३/०१/२०२४
सोयाबीन इतर महाराष्ट्र मालेगाव (वाशिम) ₹ ४१०० ₹ ४३०० ₹ ४५०० २३/०१/२०२४
सोयाबीन पिवळा महाराष्ट्र बारामती ₹ ४१०० ₹ ४४५० ₹ ४५०० २३/०१/२०२४
सोयाबीन पिवळा महाराष्ट्र देऊळगाव राजा ₹ ४४५१ ₹ ४४५१ ₹ ४५१२ २३/०१/२०२४
सोयाबीन इतर महाराष्ट्र चोपडा ₹ ४५७५ ₹ ४५७५ ₹ ४६०१ २३/०१/२०२४
सोयाबीन इतर महाराष्ट्र राहाता ₹ ४५०० ₹ ४५५० ₹ ४६११ २३/०१/२०२४
सोयाबीन पिवळा महाराष्ट्र काटोल ₹ ४०९५ ₹ ४२५० ₹ ४४२५ २३/०१/२०२४
सोयाबीन इतर महाराष्ट्र सिल्लोड ₹ ४५०० ₹ ४५५० ₹ ४५५० २३/०१/२०२४
सोयाबीन पिवळा महाराष्ट्र गेवराई ₹ ४०५१ ₹ ४४५० ₹ ४५४७ २३/०१/२०२४
सोयाबीन पिवळा महाराष्ट्र जिंतूर ₹ ४४२५ ₹ ४४५० ₹ ४५०१ २३/०१/२०२४

Leave a Comment