आजच्या सोयबीन बाजारातील किंमतेबाबतचं ताजा अपडेट!

सोयाबीनचे आजचे बाजारभाव खालीलप्रमाणे आहे

तारीख राज्य जिल्हा बाजार किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत
07-01-2024 महाराष्ट्र औरंगाबाद सिल्लोड 4500 4600 4600
07-01-2024 महाराष्ट्र लातूर देवणी 4719 4748 4733
06-01-2024 महाराष्ट्र वाशिम कारंजा 4450 4690 4565
06-01-2024 महाराष्ट्र नागपूर सावनेर 4300 4300 4300
06-01-2024 महाराष्ट्र हिंगोली सेनगाव 4300 4600 4500
06-01-2024 महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर 4300 4590 4450
06-01-2024 महाराष्ट्र अकोला मुर्तिझापूर 4440 4655 4555
06-01-2024 महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) 4000 4600 4460
06-01-2024 महाराष्ट्र लातूर औराद शहाजानी 4650 4679 4660
06-01-2024 महाराष्ट्र जालना भोकरदन 4700 4800 4750
06-01-2024 महाराष्ट्र बुलढाणा देऊळगाव राजा 4550 4550 4550
06-01-2024 महाराष्ट्र बीड गेवराई 4455 4525 4490
06-01-2024 महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव 3820 4636 4575
06-01-2024 महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट 2800 4815 3800
06-01-2024 महाराष्ट्र वाशिम वाशिम(अंसिंग) 4450 4650 4550
06-01-2024 महाराष्ट्र नांदेड मुखेड 4650 4800 4800
06-01-2024 महाराष्ट्र नांदेड हिमालयतनगर 4400 4600 4500
06-01-2024 महाराष्ट्र नांदेड भोकर 4570 4570 4570
06-01-2024 महाराष्ट्र जालना जालना 4250 4700 4550
06-01-2024 महाराष्ट्र जालना अंबड (वडीगोद्री) 3300 4516 4200
06-01-2024 महाराष्ट्र अहमदनगर जामखेड 4200 4700 4450
06-01-2024 महाराष्ट्र यवतमाळ वाणी 4400 4400 4400
06-01-2024 महाराष्ट्र यवतमाळ उमरखेड (ढाणकी) 4600 4650 4620
06-01-2024 महाराष्ट्र वर्धा आर्वी 4050 4500 4250
06-01-2024 महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरिम 4475 4526 4501
06-01-2024 महाराष्ट्र नंदुरबार तळोदा 4400 4581 4500
06-01-2024 महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली (कान्हेगाव नाका) 4500 4580 4540
06-01-2024 महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली 4300 4703 4501
06-01-2024 महाराष्ट्र अकोला अकोला 4200 4675 4600
06-01-2024 महाराष्ट्र यवतमाळ उमरखेड 4600 4650 4620