सोयाबीनचे आजचे बाजारभाव

 सोयाबीनचे आजचे बाजारभाव
 सोयाबीनचे आजचे बाजारभाव

सोयबीन बाजारातील विविध किमती तफावत, स्वतः शेतकरी व्यापारी आणि शेतकरी कर्जधारकांना मौल्यवान र्दृष्टी देऊ शकते. महाराष्ट्रातील विविध जिल्हातील सोयाबीनचे बाजारभाव जाणून घ्या

आजच्या सोयबीन बाजारातील किंमती ताजा अपडेट!

Table of Contents

1. उस्मानाबाद – तुळजापूर

 • वस्तू: सोयाबीन
 • विविधता: इतर
 • सर्वोच्च किंमत: ₹ 4,350
 • सरासरी किंमत: ₹ 4,350
 • सर्वात कमी किंमत: ₹ 4,350
 • नवीनतम अद्यतन: मार्च 27, 2024

2. अमरावती – अमरावती

 • वस्तू: सोयाबीन
 • विविधता: इतर
 • सर्वोच्च किंमत: ₹ 4,340
 • सरासरी किंमत: ₹ 4,245
 • सर्वात कमी किंमत: ₹ 4,150
 • नवीनतम अद्यतन: मार्च 27, 2024

3. नागपूर – उमरेड

 • वस्तू: सोयाबीन
 • विविधता: पिवळा
 • सर्वोच्च किंमत: ₹ 4,300
 • सरासरी किंमत: ₹ 4,000
 • सर्वात कमी किंमत: ₹ 3,500
 • नवीनतम अद्यतन: मार्च 27, 2024

4. यवतमाळ – दिग्रस

 • वस्तू: सोयाबीन
 • विविधता: पिवळा
 • सर्वोच्च किंमत: ₹ 4,270
 • सरासरी किंमत: ₹ 4,195
 • सर्वात कमी किंमत: ₹ 4,100
 • नवीनतम अद्यतन: मार्च 27, 2024

5. सांगली – तासगाव

 • वस्तू: सोयाबीन
 • विविधता: पिवळा
 • सर्वोच्च किंमत: ₹ 5,000
 • सरासरी किंमत: ₹ 4,940
 • सर्वात कमी किंमत: ₹ 4,860
 • नवीनतम अद्यतन: मार्च 27, 2024

6. औरंगाबाद – पैठण

 • वस्तू: सोयाबीन
 • विविधता: पिवळा
 • सर्वोच्च किंमत: ₹ 4,176
 • सरासरी किंमत: ₹ 4,176
 • सर्वात कमी किंमत: ₹ 4,176
 • नवीनतम अद्यतन: मार्च 27, 2024

7. हिंगोली – हिंगोली (काणेगाव नाका)

 • वस्तू: सोयाबीन
 • विविधता: पिवळा
 • सर्वोच्च किंमत: ₹ 4,320
 • सरासरी किंमत: ₹ 4,275
 • सर्वात कमी किंमत: ₹ 4,230
 • नवीनतम अद्यतन: मार्च 27, 2024

  WhatsApp Main Page

8. बुलढाणा – देऊळगाव राजा

 • वस्तू: सोयाबीन
 • विविधता: पिवळा
 • सर्वोच्च किंमत: ₹ 4,200
 • सरासरी किंमत: ₹ 4,200
 • सर्वात कमी किंमत: ₹ 4,200
 • नवीनतम अद्यतन: मार्च 27, 2024

9. बीड – माजलगाव

 • वस्तू: सोयाबीन
 • विविधता: इतर
 • सर्वोच्च किंमत: ₹ 4,377
 • सरासरी किंमत: ₹ 4,300
 • सर्वात कमी किंमत: ₹ 4,000
 • नवीनतम अद्यतन: मार्च 23, 2024

10. औरंगाबाद – वैजापूर

जिल्हा बाजार कमोडिटी विविध कमाल किंमत सरासरी किंमत किंमत किंमत शेवटचे अद्यतनित
उस्मानाबाद तुळजापूर
सोयाबीन
इतर ₹ ४,३५० ₹ ४,३५० ₹ ४,३५० 27 मार्च 2024
अमरावती अमरावती
सोयाबीन
इतर ₹ ४,३४० ₹ ४,२४५ ₹ ४,१५० 27 मार्च 2024
नागपूर उमरेड
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३०० ₹ ४,००० ₹ ३,५०० 27 मार्च 2024
यवतमाळ दिग्रस
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,२७० ₹ ४,१९५ ₹ ४,१०० 27 मार्च 2024
सांगली गावे
सोयाबीन
पिवळा ₹ 5,000 ₹ ४,९४० ₹ ४,८६० 27 मार्च 2024
औरंगाबाद पैठण
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,१७६ ₹ ४,१७६ ₹ ४,१७६ 27 मार्च 2024
हिंगोली हिंगोली (कानेगाव नाका)
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३२० ₹ ४,२७५ ₹ ४,२३० 27 मार्च 2024
बुलढाणा देतळगाव राजा
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,२०० ₹ ४,२०० ₹ ४,२०० 27 मार्च 2024
बीड माजलगाव
सोयाबीन
इतर ₹ ४,३७७ ₹ ४,३०० ₹ ४,००० 23 मार्च 2024
औरंगाबाद वैजपूर
सोयाबीन
इतर ₹ ४,२०० ₹ ४,२०० ₹ ४,२०० 23 मार्च 2024
परभणी ताडकळस
सोयाबीन
इतर ₹ ४,४२० ₹ ४,३५० ₹ ४,३०० 23 मार्च 2024
अहमदनगर राहता
सोयाबीन
इतर ₹ ४,२९६ ₹ ४,२५० ₹ ४,१७१ 23 मार्च 2024
औरंगाबाद औरंगाबाद
सोयाबीन
इतर ₹ ४,२०० ₹ ४,१०० ₹ ४,००० 23 मार्च 2024
नागपूर नागपूर
सोयाबीन
इतर ₹ ४,३५५ ₹ ४,२९१ ₹ ४,१०० 23 मार्च 2024
सांगली सांगली
सोयाबीन
इतर ₹ ४,८०० ₹ ४,७०० ₹ ४,६०० 23 मार्च 2024
नांदेड भोकर
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३११ ₹ ४,३११ ₹ ४,३११ 23 मार्च 2024
हिंगोली सेनगाव
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३५० ₹ ४,२०० ₹ ४,१०० 23 मार्च 2024
बुलढाणा चिकली
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,२५० ₹ ४,१७५ ₹ ४,१०० 23 मार्च 2024
परभणी जिंतूर
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३०० ₹ ४,२७६ ₹ ४,२७६ 23 मार्च 2024
बीड अंबेजाओगाई
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,४५४ ₹ ४,४३५ ₹ ४,४२० 23 मार्च 2024
अकोला मुर्तिजापूर
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,४०५ ₹ ४,३१० ₹ ४,१०५ 23 मार्च 2024
अहमदनगर जामखेड
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,२०० ₹ ४,१०० ₹ ४,००० 23 मार्च 2024
लातूर आणि द शहाजानी
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,४५० ₹ ४,४२५ ₹ ४,४०० 23 मार्च 2024
वर्धा सिंदी (सेलू)
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,४०० ₹ ४,३५० ₹ ४,००० 23 मार्च 2024
यवतमाळ उमरखेड
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,५५० ₹ ४,५०० ₹ ४,४५० 23 मार्च 2024
अहमदनगर शेवगाव
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,२०० ₹ ४,२०० ₹ ४,२०० 23 मार्च 2024
बीड गेवराई
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३५० ₹ ४,३५० ₹ ४,३५० 23 मार्च 2024
जालना परत
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३७१ ₹ ४,३४४ ₹ ४,३४० 23 मार्च 2024
यवतमाळ उमर्केड (डंकी)
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,५५० ₹ ४,५०० ₹ ४,४५० 23 मार्च 2024
नागपूर सावनेर
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,०२५ ₹ ३,९७५ ₹ ३,९०० 23 मार्च 2024
नाशिक मालेगाव
सोयाबीन
पिवळा ₹ ७,४०० ₹ ४,२७६ ₹ ३,७०० 23 मार्च 2024
जालना भोकरदन
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,४०० ₹ ४,३५० ₹ ४,३०० 23 मार्च 2024
बुलढाणा नांदुरा
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३३७ ₹ ४,३३७ ₹ ४,००० 23 मार्च 2024
अकोला अकोला
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३७५ ₹ ४,३५० ₹ ४,०८० 23 मार्च 2024
अहमदनगर संगमनेर
सोयाबीन
इतर ₹ ४,२८० ₹ ४,२८० ₹ ४,२८० 22 मार्च 2024
औरंगाबाद सिल्लोड
सोयाबीन
इतर ₹ ४,३५० ₹ ४,३५० ₹ ४,३५० 22 मार्च 2024
वाशीम कारंजा
सोयाबीन
इतर ₹ ४,६६० ₹ ४,३३० ₹ ४,००५ 22 मार्च 2024
सोलापूर बार्शी
सोयाबीन
इतर ₹ ४,४५० ₹ ४,४२५ ₹ ४,३५० 22 मार्च 2024
नाशिक लासलगाव (निफाड)
सोयाबीन
इतर ₹ ४,३१० ₹ ४,२८१ ₹ ३,५०० 22 मार्च 2024
परभणी सेलू
सोयाबीन
इतर ₹ ४,४९१ ₹ ४,४०० ₹ ४,१०० 22 मार्च 2024
अहमदनगर कोपरगाव
सोयाबीन
इतर ₹ ४,३४३ ₹ ४,३११ ₹ 3,001 22 मार्च 2024
अहमदनगर राहुरी (वांबोरी)
सोयाबीन
इतर ₹ ४,४०० ₹ ४,१०० ₹ 3,000 22 मार्च 2024
धुळे धुळे
सोयाबीन
इतर ₹ ४,१९५ ₹ ४,१९५ ₹ ४,१०० 22 मार्च 2024
नाशिक नांदगाव
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३१५ ₹ ४,३१५ ₹ 3,000 22 मार्च 2024
लातूर लातूर
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,६०० ₹ ४,५६० ₹ ४,००० 22 मार्च 2024
यवतमाळ येवतमाळ
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३५५ ₹ ४,२६५ ₹ ४,१७५ 22 मार्च 2024
बुलढाणा जळगाव जामोद (आसलगाव)
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,४०० ₹ ४,२०० ₹ ४,००० 22 मार्च 2024
चंद्रपूर राजुरा
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३२५ ₹ ४,२९१ ₹ ४,१५५ 22 मार्च 2024
परभणी पाथरी
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३०१ ₹ ४,३०१ ₹ ४,३०१ 22 मार्च 2024
अकोला तेल्हारा
सोयाबीन
पिवळा ₹ ४,३२५ ₹ ४,३०५ ₹ ४,२२५ 22 मार्च 2024
SIP मध्ये गुंतवणूक कशी करावी !
Aadhar Card Update: तुमचं आधार मोफत आता अपडेट करा तेही घरबसल्या
एक DP एक शेतकरी
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना

Leave a Comment