Soybean rates today महाराष्ट्रात सोयाबीनचे आजचे दर

महाराष्ट्रात सोयाबीनचे आजचे दर

हा लेख महाराष्ट्रातील सोयाबीनचे आजचे दर संबंधित आहे. सोयाबीन हे महाराष्ट्रात व्यापकपणे शेतीत केले जाते आणि त्याची दर सोडविण्यात महत्वाचे आहे. ह्या लेखात, आपण पहाणार आहोत की सोयाबीनचे आजचे दर कसे आहेत आणि ह्या दरात कुठल्या बदलांचा परिणाम होतो.

SL क्र. राज्य जिल्हा बाजार कमोडिटी विविधता किमान किंमत (रु./क्विंटल) कमाल किंमत (रु./क्विंटल) मोडल किंमत (रु./क्विंटल) किंमत तारीख तपशील
महाराष्ट्र जालना भोकरदन (पिंपळगाव रेणू) सोयाबीन पिवळा ४३०० ४४०० ४३५० १९ मार्च
2 महाराष्ट्र बीड बीड सोयाबीन पिवळा ४३५० ४५१६ ४४७६ १९ मार्च
3 महाराष्ट्र अहमदनगर नेवासा सोयाबीन इतर ४३०० ४३०० ४३०० १९ मार्च
4 महाराष्ट्र जालना परतूर सोयाबीन पिवळा ४१०० ४४४० ४३०० १९ मार्च
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद सोयाबीन इतर 4000 4050 4025 १९ मार्च
6 महाराष्ट्र लातूर निलंगा सोयाबीन पिवळा ४३०० ४५१५ ४४०० १९ मार्च
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती सोयाबीन इतर ४२७५ ४३६६ ४३२० १९ मार्च
8 महाराष्ट्र बुलढाणा देऊळगाव राजा सोयाबीन पिवळा ४३०० ४३०० ४३०० १९ मार्च
महाराष्ट्र वाशीम कारंजा सोयाबीन इतर ३९०० ४४७५ ४२५० १९ मार्च
10 महाराष्ट्र नागपूर नागपूर सोयाबीन इतर ४१०० ४२७५ ४२३१ १९ मार्च
11 महाराष्ट्र यवतमाळ उमरखेड सोयाबीन पिवळा ४५०० ४६०० ४५५० १९ मार्च
12 महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली (कानेगाव नाका) सोयाबीन पिवळा ४२५० ४३५० ४३०० १९ मार्च
13 महाराष्ट्र औरंगाबाद सिल्लोड सोयाबीन इतर ४३०० ४४०० ४३५० १७ मार्च
14 महाराष्ट्र लातूर औसा सोयाबीन पिवळा ४४२५ ४६५१ ४६१७ १७ मार्च
१५ महाराष्ट्र जालना भोकरदन सोयाबीन पिवळा ४३०० ४४०० ४३५० १६ मार्च
16 महाराष्ट्र परभणी ताडकळस सोयाबीन इतर ४३०० ४४५० ४३५० १५ मार्च
१७ महाराष्ट्र उस्मानाबाद तुळजापूर सोयाबीन इतर ४४५० ४४५० ४४५० १५ मार्च
१८ महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (निफाड) सोयाबीन इतर ४१५० ४४०१ ४३८० १५ मार्च
१९ महाराष्ट्र वाशीम वाशिम (अनसिंग) सोयाबीन पिवळा ४२०० ४४०० ४३०० १५ मार्च
20 महाराष्ट्र धुळे धुळे सोयाबीन इतर ४१०० ४२०० ४१७५ १५ मार्च
२१ महाराष्ट्र परभणी सोनपेठ सोयाबीन पिवळा ३९०० ४४२५ ४४०० १५ मार्च
22 महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा ४१५० ४३७५ ४२६३ १५ मार्च
23 महाराष्ट्र अमरावती चांदूरबाजार सोयाबीन पिवळा 4000 ४४१० ४२५० १५ मार्च
२४ महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट सोयाबीन पिवळा 2800 ४५३५ ३८०० १५ मार्च
२५ महाराष्ट्र नांदेड भोकर सोयाबीन पिवळा ४३४६ ४३४६ ४३४६ १५ मार्च
26 महाराष्ट्र बीड गेवराई सोयाबीन पिवळा ४३६१ ४४०० ४३७५ १५ मार्च
२७ महाराष्ट्र अहमदनगर राहाता सोयाबीन इतर ४२८६ ४२८६ ४२८६ १५ मार्च
२८ महाराष्ट्र लातूर जळकोट सोयाबीन इतर ४२५१ ४६२१ ४३७५ १४ मार्च
29 महाराष्ट्र परभणी जिंतूर सोयाबीन पिवळा ४३०० ४३०० ४३०० १२ मार्च
30 महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 4050 ४४२५ ४२३७ १२ मार्च
३१ महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा ४१४० ४३९० ४३०० १२ मार्च
32 महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड सोयाबीन पिवळा ४३०० ४५०० ४४०० १२ मार्च
३३ महाराष्ट्र यवतमाळ उमर्केड (डंकी) सोयाबीन पिवळा ४६०० ४६५० ४६२० ११ मार्च
३४ महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा ४१२५ ४३४० ४३२५ ९ मार्च
35 महाराष्ट्र अकोला तेल्हारा सोयाबीन पिवळा ४१५० ४३०० ४२६० ९ मार्च
३६ महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर सोयाबीन इतर ४२०० ४२०० ४२०० ९ मार्च
३७ महाराष्ट्र बीड माजलगाव सोयाबीन इतर 4000 ४३६५ ४३०० ९ मार्च
३८ महाराष्ट्र औरंगाबाद गाणगापूर सोयाबीन पिवळा ३४५० ४१४१ ३७९६ ९ मार्च
39 महाराष्ट्र लातूर देवणी सोयाबीन पिवळा ४५२० ४५४५ ४५३२ ९ मार्च
40 महाराष्ट्र नांदेड हिमालयतनगर सोयाबीन पिवळा ४२०० ४४०० ४३०० ९ मार्च
४१ महाराष्ट्र परभणी सेलू सोयाबीन इतर ४३०० ४३४१ ४३०० ९ मार्च
42 महाराष्ट्र हिंगोली सेनगाव सोयाबीन पिवळा 4000 ४३०० ४२०० ९ मार्च
४३ महाराष्ट्र नाशिक मालेगाव सोयाबीन पिवळा ४२६१ ४२६१ ४२६१ ९ मार्च
४४ महाराष्ट्र नागपूर सावनेर सोयाबीन पिवळा ४१६५ ४२१८ ४१९० ८ मार्च
४५ महाराष्ट्र वाशीम वाशिम सोयाबीन पिवळा ४१७५ ४३४० ४२०० ६ मार्च
४६ महाराष्ट्र वर्धा वर्धा सोयाबीन पिवळा 4010 ४३१० ४२२५ ६ मार्च
४७ महाराष्ट्र यवतमाळ दिग्रस सोयाबीन पिवळा ४२२० ४३५५ ४३०० ६ मार्च
४८ महाराष्ट्र परभणी पाथरी सोयाबीन पिवळा ४१०० ४३०१ ४२०१ ५ मार्च
49 महाराष्ट्र वर्धा सिंदी सोयाबीन पिवळा ३७६५ ४२५० ४१०० ५ मार्च
50 महाराष्ट्र सांगली तासगाव सोयाबीन पिवळा ४६५० ४७५० ४७०० ५ मार्च

 

 1. सोयाबीनच्या उत्पादकांच्या समस्यांबद्दल काय माहिती आहे?
  • सोयाबीनच्या उत्पादनात येणारी प्रमुख समस्या एकत्रित केली जाते. या समस्यांमध्ये मुख्यत: किमान आणि जास्त दरांची अनियमितता आहे. बर्बर संपत्तीच्या उत्पादनाचा नियमित गरज असल्यामुळे, या समस्यांचा समाधान केला पाहिजे.
 2. सोयाबीनच्या बाजारात कोणत्या जिल्हा अधिक दर आहेत?
  • सोयाबीनच्या बाजारात अधिक दरांच्या जिल्हा बीड, उमरखेड, आणि जालना या ठिकाणी असतात. येथे साधारणत: येथे सोयाबीनची सरासरी दर किंवा अधिक आहे.
 3. महाराष्ट्रात सोयाबीन शेतीसाठी कोणती उपलब्धता आहे?
  • महाराष्ट्रात सोयाबीनच्या शेतीसाठी बाजारातील उपलब्धता सामान्यत: असल्याचे दिसते. तरी शेतीबाजांनी समजूतीनुसार प्रकारच्या सोयाबीनची पिकांची किमते येणार आहेत.
 4. सोयाबीनचे आजचे दर वाढले तर कितपत लाभ होते?
  • सोयाबीनच्या आजच्या दरांचे वाढ असल्यास, शेतकऱ्यांना साधारणत: जास्तीत जास्त लाभ होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी तात्पुरत्या आजच्या बाजारात त्यांच्या पिकांची विक्री केली पाहिजे.
 5. सोयाबीनच्या उत्पादनात महाराष्ट्रात कोणती प्रमुख समस्या आहेत?
  • सोयाबीनच्या उत्पादनात महाराष्ट्रात आलेल्या प्रमुख समस्या मुख्यत: दरांच्या अनियमितता, बाजारातील वृद्धीच्या अभावाने आणि प्रादुर्भावाच्या अजून अनेक समस्या आहेत.

या माहितींच्या आधारे, सोयाबीनच्या उत्पादनात अनेक समस्या आहेत आणि त्यांचे समाधान केले जाणे आवश्यक आहे.

सागरी मार्गाने कृषी मालाच्या निर्यातीसाठी अनुदान योजना

Leave a Comment